Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Constantijn Koen Uitvaartverzorging te Bemmel

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ARNHEM ONDER NUMMER 64825116

1. Opdrachtformulier;

Het bij voorkeur te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Constantijn Koen Uitvaartverzorging gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door Constantijn Koen Uitvaartverzorging worden geleverd.

2. Opdrachtgever;

De natuurlijke of rechtspersoon met wie Constantijn Koen Uitvaartverzorging een overeenkomst sluit.

3. Overeenkomst;

De tussen de opdrachtgever en Constantijn Koen Uitvaartverzorging tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging.

4. Toeleverancier;

De partij die aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

5. Constantijn Koen Uitvaartverzorging;

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.

6. Uitvaartverzorging;

De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de opdrachtgever overeengekomen adres.

7. Voorschotten;

Voorschotten die door Constantijn Koen Uitvaartverzorging ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de overeenkomst.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Constantijn Koen Uitvaartverzorging en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van een uitvaart.

1.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien de debiteur een ander is dan de opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen. Mondelinge goedkeuring is tevens bindend. Ook wanneer er geen overeenkomst is getekend en toch werkzaamheden zijn uitgevoerd door Constantijn Koen Uitvaartverzorging is de overeenkomst bindend.

2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst – met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst tot stand is gekomen.

2.3 Een vooraf afgegeven offerte is geldig voor het jaar waarin het is afgegeven, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Tijdstip van levering

3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Constantijn Koen Uitvaartverzorging. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

3.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met instemming van de opdrachtgever, Constantijn Koen Uitvaartverzorging en beheerder voorgenoemd.

Artikel 4. Opdrachtformulier

4.1 Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:

  1. a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.
  2. b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen.
  3. c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd.

4.2 Pro memorie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Constantijn Koen Uitvaartverzorging al dan niet een richtprijs per post aangeven. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

4.3 Constantijn Koen Uitvaartverzorging is gehouden zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen aan de in het vorige artikel bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of opdracht te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt. Constantijn Koen Uitvaartverzorging is bevoegd om begeleidingskosten in rekening te brengen over deze nota’s.

4.4 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.

4.5 Specifieke verzoeken waaronder opbaring thuis en verzorging vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Constantijn Koen Uitvaartverzorging.

Artikel 5. Tarieven

5.1 Constantijn Koen Uitvaartverzorging hanteert vooraf vastgestelde tarieven van zaken en diensten, welke tarieven jaarlijks worden bijgesteld. Constantijn Koen Uitvaartverzorging verzorgt traditionele uitvaarten met bijbehorende tarieven, budget uitvaarten, exclusieve uitvaarten en kinderuitvaarten.

5.2 De opdrachtgever ontvangt op verzoek een schriftelijke specificatie van de overeengekomen diensten voor het aangaan van de overeenkomst.

5.3 De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de overeengekomen diensten. Het tarief zal alsdan naar redelijkheid worden aangepast.

5.4 De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

Artikel 6. Betaling

6.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van de ontvangen begroting, mondelinge toezegging of mail met eventueel latere wijzigingen, de gespecificeerde nota binnen 14 dagen na ontvangst. Bij contante betaling wordt door Constantijn Koen Uitvaartverzorging een bewijs van betaling verstrekt.

Indien er geen begroting is opgesteld kan er geen bezwaar gemaakt worden door opdrachtgever van de hoogte van de kosten.

6.2 De opdrachtgever is gehouden de door Constantijn Koen Uitvaartverzorging te zijnen behoeve betaalde voorschotten – mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft – op eerste verzoek aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging te voldoen.

6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Constantijn Koen Uitvaartverzorging.

6.4 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

6.5 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

6.6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Constantijn Koen Uitvaartverzorging gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 6.1. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 BW.

6.7 Aan de opdrachtgever die –na gesommeerd te zijn- in gebreke blijft te betalen worden de daarvoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.

6.8 Een betalingsregeling dient schriftelijk of via mail vastgelegd te worden door beide partijen. De betaling dient binnen 2 maanden te zijn voldaan mits anders vastgelegd. Daarna zal artikel 6.6 en 6.7 van kracht zijn.

Artikel 7. Verzekeringen

7.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraak te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst. Constantijn Koen Uitvaartverzorging verplicht zich de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Constantijn Koen Uitvaartverzorging machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of dienst erfgenamen uitbetaald.

Artikel 8. Personalia

8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Constantijn Koen Uitvaartverzorging, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Constantijn Koen Uitvaartverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging worden verstrekt.

8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Constantijn Koen Uitvaartverzorging daaromtrent onverwijld te verwittigen.

8.4 Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Constantijn Koen Uitvaartverzorging bevorderen, dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is.

Artikel 9. Drukwerken

9.1 Voor de aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander ádrukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren. Eventuele fouten in tekst(sten) komen voor risico en/of rekening van de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever deze gegevens telefonisch heeft doorgegeven.

9.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Constantijn Koen Uitvaartverzorging verzorgd tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Constantijn Koen Uitvaartverzorging is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is.

9.4 Constantijn Koen Uitvaartverzorging is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat:

– de aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij de opdrachtgever worden bezorgd. De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat de aankondiging van overlijden tijdig worden afgegeven op een geschikt postkantoor. Constantijn Koen Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor een te late postbezorging;

– de advertentie met daarin de aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Constantijn Koen Uitvaartverzorging dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen. Indien Constantijn Koen Uitvaartverzorging heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Voertuigen

10.1 Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartplechtigheid vóór 10.00 uur aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal in overeenstemming met deze wijziging aangepast worden.

10.2 Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 1 genoemd tijdstip, is de opdrachtgever gehouden aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging de volledige kosten te betalen voor de door Constantijn Koen Uitvaartverzorging gemaakte kosten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Constantijn Koen Uitvaartverzorging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de opdracht.

Constantijn Koen Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor fouten die zich voordoen bij de leveranties door derden, welke Constantijn Koen Uitvaartverzorging niet kunnen worden aangerekend. Constantijn Koen Uitvaartverzorging is uitsluitend aansprakelijk voor directe en materiële schade die het gevolg is van zijn schuld. De schadevergoeding is niet hoger dan het declaratiebedrag van Constantijn Koen Uitvaartverzorging waarover wordt gereclameerd.

11.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Constantijn Koen Uitvaartverzorging. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

11.3 Constantijn Koen Uitvaartverzorging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever.

11.4 Constantijn Koen Uitvaartverzorging is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zij in het kadet van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.5 Constantijn Koen Uitvaartverzorging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

11.6 Schade door nalatigheid door familie bij thuisopbaring aan b.v. koeling is voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Oponthoud

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Constantijn Koen Uitvaartverzorging indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening dienen te komen.

Artikel 13. Klachten

13.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging schriftelijk ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

13.2 Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Constantijn Koen Uitvaartverzorging ingediend worden.

13.3 Constantijn Koen Uitvaartverzorging zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

Artikel 14. Partiele nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 De vestigingsplaats van Constantijn Koen Uitvaartverzorging is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Constantijn Koen Uitvaartverzorging moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Constantijn Koen Uitvaartverzorging is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Constantijn Koen Uitvaartverzorging gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 16. Uitvoering

Constantijn Koen Uitvaartverzorging is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17. Uitvoering

Constantijn Koen Uitvaartverzorging is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Constantijn Koen Uitvaartverzorging geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan Constantijn Koen Uitvaartverzorging niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.